โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป

18 มิ.ย. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 25

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป" ซึ่งจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยมี นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว เป็นประธานในพิธี

โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ใช้ หลักสูตรศิลปะการผูกผ้า เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการผูกผ้าและการจับจีบ ทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผูกผ้าและการจับจีบ

อีกทั้งยังสามารถนำไปยุกต์ใช้ในงานต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนได้ ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างเหมาบริการ และตัวแทนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ