ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.พ. 2022 02:32:53 819

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
 

 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล   คมนาคมสะดวกปลอดภัย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ
          1.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
          3.   จัดให้มีแหล่งน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
          4.   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
          5.   สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
          6.  ลงทุนที่ชาญฉลาดในการผลิตทางการเกษตรของชุมชน
          7.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
          8.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
          9.   มีการวางผังการใช้เทคโนโลยีที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          10.  ทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย  จิตใจและสังคมที่ดี
          11.  อนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          1.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้มีการบริหารจัดการที่ดี  
          2.  ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานในระบบราชการ
          4.  มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
          5.  จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
          6.  จัดให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
          7.  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน/คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัย
          8.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          9.   ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
          10.  สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างทั่วถึง
          11.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          12.  ทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          13.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น