ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 03:15:38 684

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

 

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
        - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
        - งานข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานประเมินราคา
        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
        - งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานประสานกิจการประปา
        - งานไฟฟ้าสาธารณะ
        - งานระบายน้ำ
        - งานให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค
งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานสำรวจและแผนที่
        - งานวางผังพัฒนาเมือง
        - งานควบคุมทางผังเมือง