ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.พ. 2022 02:39:14 1,006

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

       

           เดิมตำบลห้วยใต้เป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยเหนือ ต่อมา ได้แยกออกจากตั้งเป็นตำบลห้วยใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2515  ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  และได้ยกฐานะจากสภาตำบลห้วยใต้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ประกอบด้วยสภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

     ก. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุขันธ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  50  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

            (1)  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยสำราญ ตำบลห้วยเหนือ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์

            (2)  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ 

            (3)  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองฉลอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ 

            (4)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ 

      ข. เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 35.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  22,318  ไร่  มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ราษฎรถือครองจำนวน 20,086  ไร่