ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.พ. 2022 09:18:36 744

 

งานสังคมสงเคราะห์

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
    ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุครบ59ปี และจะมีอายุครบ60ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ที่มีคุณสมบัติดังนี้
    - มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายมาก่อนทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน2560
    - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
3.เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลห้วยใต้
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต. ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษประจำเดือน  ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์ปกครองท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้หรือผลประโยชน์ผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /แพทย์ประจำตำบล  ข้าราชการการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่นทุกรูปแบบ  เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักฐานและเอกสารในการยื่นขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในนามผู้มีสิทธิ) 1 ฉบับ
กรณีจะมอบอำนาจเข้าบัญชีผู้อื่นต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1 ใบมอบมอบอำนาจตัวจริง  1 ฉบับ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  1ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
3.4 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
4. กรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสาร  ดังนี้คือ ใบมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
( เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)
 
การได้รับความช่วยเหลือ
         ผู้สูงอายุที่ทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนตุลาคม
โดยจะได้รับเงินตามขั้นบันใด ดังนี้

  • อายุ 60 -69 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600  บาท
  • อายุ 70 -79 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700  บาท
  • อายุ 80 -89 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800  บาท
  • อายุ  90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000  บาท

สามารถยื่นเอกสาร
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2562
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร 088 591 0922
 
 
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1. ตาย
  2. ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ท้องถิ่นแห่งใหม่ (ย้ายทะเบียนบ้าน)
  3. เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

         จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต.ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จัดให้เป็นประจำ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /แพทย์ประจำตำบล  ข้าราชการการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่นทุกรูปแบบ  เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
หน้าที่และข้อควรปฏิบัติ
สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ดังนี้

  1. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตายหรือเสียชีวิต ญาติ พี่น้อง ผู้ดูแล ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้รับทราบโดยเร็ว
  2. กรณีที่ผู้สูงอายุได้มีการย้ายภูมิลำเนาไปออยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่  นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ
  3. กรณีที่ผู้สูงอายุรับเงินผ่านบัญชีธนาคารจะต้องมีหน้าที่ไปตรวจเช็คปรับสมุดบัญชีธนาคารว่ามีจำนวนเงินเบี้ยยังชีพ ฯ เข้าบัญชีเป็นปกติหรือไม่  ถ้ากรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป


           งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
           อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
           088 - 519 0922
           www.huaytai.go.th