โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มิ.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 19

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยมี นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถ.จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและกล่าวบรรยายในหัวข้อ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนววิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร