7 ก.ย. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 130

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมี ส.อ.สุวรรณ สัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ