1 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 195

วันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้