16 ต.ค. 2023 17:45:21 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 63

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้ รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ ประชาชนตำบลห้วยใต้ ร่วมจัดทำระขบวนแห่และขบวนแห่ เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2567