ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ประจำปี 2565

26 ธ.ค. 2022 12:35:43 กิจกรรม 35

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายวิลัย ขันธ์รัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาการรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565    พิจารณาการคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  พิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566