14 ม.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 112

วันที่  ๑๔  มกราคม ๒๕๖๖  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบบห้วยใต้   พร้อมคณะผู้บริหาร  พร้อมประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้  รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ กศน.อำเภอขุขันธ์  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๖  โดยจัดให้มีกิจกรรมอ่านสารวันเด็กประจำปี ๒๕๖๖  การแสดงของเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยใต้ ศพด.ในสังกัด อบต.ห้วยใต้  และการเล่นเกมส์ต่าง