ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565

26 พ.ค. 2021 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ห้วยใต้ 114