การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

19 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 35

ในวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน