ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้โดย